Get your training to higher level

Provozní Řád

Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby navštěvující Powergym v Písku u provozovatele zařízení, kterým je Tomáš Kolínský, Lipová alej 1807, 39701 Písek, IČ: 87622050

Všeobecné informace

Umístění Powergym a otevírací doba

Powergym (gym) je umístěn na adrese: Komenského 87/16, 39701 Písek

Provozní doba gymu je 7:00-22:00

Osoba odpovědná za provoz gymu: Tomáš Kolínský

tel.: 722 908 931, e-mail: info@powergym.cz

Pravidla pro vstup do Powergym (gym)

2.1. Powergym jsou oprávněni užívat pouze osoby starší 18 let, předem registrované u provozovatele Powergym, kterým byla vydána elektronická karta, nebo chip zajišťující vstup do gymu a kteří se podrobně seznámily s tímto provozním řádem. Osoby mladší 15 let mohou Powergym navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby nebo osobního trenéra. Ostatním osobám je vstup zakázán.

2.2. Vstup do gymu je samoobslužný prostřednictvím elektronické karty nebo chipu.

Provozní a bezpečnostní pravidla

3.1. Všichni návštěvníci Powergym jsou povinni udržovat pořádek a čistotu a chovat se tak, aby nedošlo ke zranění, nebo jiné zdravotní újmě, ke ztrátě, poškození nebo zničení zařízení a vybavení Powergym.

3.2. Vstup do gymu je povolen pouze ve vhodném oblečení a čisté sportovní obuvi.

3.4. Při cvičení je nutno používat svůj vlastní ručník a dodržovat obecné zásady hygieny.

3.6. Provozovatel Powergym neodpovídá za škodu na věcech vnesených návštěvníkem do prostoru gymu.

3.7. V případě způsobení jakéhokoliv poškození gymu je návštěvník povinen uhradit škodu v plné výši.

3.8. Návštěvník užívá zařízení a vybavení Powergym na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Před užitím je návštěvník povinen zkontrolovat, zda zařízení či vybavení nevykazuje závady bránící bezpečnému používání ani nejeví jakékoliv známky nadměrného opotřebení. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zranění, či úmrtí v důsledků nesprávného používání vybavení gymu nebo nevhodného oblečení návštěvníka.

3.9. Jakékoliv škody na zařízení a vybavení gymu či jejich nadměrné opotřebení nebo jakékoliv nestandardní fungování zařízení jsou návštěvníci povinni bezodkladně nahlásit provozovateli. Užívání takovýchto zařízení či vybavení je až do odstranění závad přísně zakázáno.

3.10. Po ukončení cvičení je návštěvník povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení gymu je zakázáno.

3.11. Návštěvníci Powergym jsou povinni se chovat ukázněně a s náležitou opatrností tak, aby neohrožovali zdraví své, ani zdraví ostatních osob v  posilovně.

3.12. Do prostor Powergym není návštěvník oprávněn vstoupit pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, a též v případech, kdy mu jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje neomezené a bezrizikové užívání zařízení gymu. V případě jakýchkoliv pochyb o svém aktuálním zdravotním stavu je návštěvník povinen své cvičení ukončit, nebo jej vůbec nezahajovat.

3.13. V celém prostoru Powergym platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

3.14. Návštěvníci užívají prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují veškeré zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

3.15. Před odchodem z gymu je návštěvník povinen zhasnout světla, zavřít okna a ujistit se, že vchodové dveře byly řádně zavřeny.

Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel má právo průběžně kontrolovat dodržování pravidel, které jsou v tomto řádu uvedena a k jejich plnění přijímat náležitá opatření.

4.2. Nedodržování řádu může mít za následek vykázání návštěvníka z gymu a odejmutí registrace bez náhrady.

4.3. Pro potřeby první pomoci je v prostoru Powergym lékárnička, která je umístěna na recepci.

4.4. Pravidelný úklid gymu zajišťuje provozovatel.

 

Přestaň cvičit, začni trénovat

Napiš nám

Trénujeme

Každý den

6:30 – 21:30